šablona/makra/odkazy.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 98 532deb4b908e
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@61
   9
franta-hg@61
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  14
franta-hg@61
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  17
-->
franta-hg@51
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  19
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  20
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@93
  21
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@66
  22
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@51
  23
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@93
  24
	exclude-result-prefixes="m k xs">
franta-hg@53
  25
franta-hg@53
  26
	<!--
franta-hg@54
  27
		Interní odkazy
franta-hg@54
  28
		**************
franta-hg@54
  29
		Slouží k vkládání odkazů na jiné stránky v rámci webu.
franta-hg@53
  30
		*
franta-hg@53
  31
		@href zadáváme jen název souboru bez přípony – s nezakódovanou češtinou a s mezerami
franta-hg@54
  32
		@typ nevyplňujeme
franta-hg@53
  33
	-->
franta-hg@54
  34
	<xsl:template match="m:a[not(@typ)]">
franta-hg@53
  35
		<a>
franta-hg@53
  36
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@53
  37
			<xsl:attribute name="href">
franta-hg@53
  38
				<xsl:value-of select="encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
franta-hg@53
  39
			</xsl:attribute>
franta-hg@53
  40
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@53
  41
		</a>
franta-hg@53
  42
	</xsl:template>
franta-hg@53
  43
franta-hg@98
  44
	<xsl:variable name="tracURL" select="'https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator'"/>
franta-hg@66
  45
franta-hg@53
  46
	<!--
franta-hg@53
  47
		Trac – wiki
franta-hg@53
  48
		***********
franta-hg@53
  49
		Odkazy na Trac našeho generátoru.
franta-hg@56
  50
		*
franta-hg@53
  51
		@href nečíselné parametry vedou do wiki
franta-hg@53
  52
	-->
franta-hg@53
  53
	<xsl:template match="m:a[@typ='trac' and not(number(@href))]">
franta-hg@53
  54
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@53
  55
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@53
  56
				concat(
franta-hg@66
  57
					$tracURL, '/wiki/', 
franta-hg@66
  58
					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href)
franta-hg@53
  59
				)"/>
franta-hg@53
  60
		</xsl:call-template>		
franta-hg@53
  61
	</xsl:template>
franta-hg@66
  62
franta-hg@53
  63
	<!--
franta-hg@53
  64
		Trac – úkoly
franta-hg@53
  65
		************
franta-hg@53
  66
		Odkazy na Trac našeho generátoru.
franta-hg@56
  67
		*
franta-hg@53
  68
		@href číselné parametry vedou na úkoly
franta-hg@53
  69
	-->
franta-hg@53
  70
	<xsl:template match="m:a[@typ='trac' and number(@href)]">
franta-hg@53
  71
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@53
  72
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@53
  73
				concat(
franta-hg@66
  74
					$tracURL, '/ticket/', 
franta-hg@53
  75
					@href
franta-hg@53
  76
				)"/>
franta-hg@53
  77
		</xsl:call-template>
franta-hg@53
  78
	</xsl:template>
franta-hg@53
  79
franta-hg@54
  80
	<!--
franta-hg@66
  81
		Zdroják
franta-hg@66
  82
		*******
franta-hg@66
  83
		Odkazy zdrojový kód našeho generátoru.
franta-hg@66
  84
		*
franta-hg@66
  85
		@href název souboru
franta-hg@66
  86
		@řádek číslo řádku (volitelně)
franta-hg@66
  87
	-->
franta-hg@66
  88
	<xsl:template match="m:a[@typ='zdroják' and (not(@řádek) or number(@řádek))]">
franta-hg@66
  89
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@66
  90
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@66
  91
				concat(
franta-hg@66
  92
					$tracURL, '/browser/', 
franta-hg@66
  93
					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href),
franta-hg@66
  94
					'#L',
franta-hg@66
  95
					(@řádek,'1')[1]
franta-hg@66
  96
				)"/>
franta-hg@66
  97
		</xsl:call-template>
franta-hg@66
  98
	</xsl:template>
franta-hg@93
  99
franta-hg@66
  100
	<!--
franta-hg@54
  101
		Wikipedia
franta-hg@56
  102
		*********
franta-hg@63
  103
		Stránka v encyklopedii.
franta-hg@56
  104
		*
franta-hg@54
  105
		@href název stránky
franta-hg@54
  106
		@jazyk kód jazyka (výchozí je čeština)
franta-hg@54
  107
	-->
franta-hg@54
  108
	<xsl:template match="m:a[@typ='wiki']">
franta-hg@54
  109
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@54
  110
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@54
  111
				concat(
franta-hg@54
  112
					'https://secure.wikimedia.org/wikipedia/', (@jazyk,'cs')[1], '/wiki/', 
franta-hg@81
  113
					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href)
franta-hg@54
  114
				)"/>
franta-hg@54
  115
		</xsl:call-template>
franta-hg@54
  116
	</xsl:template>
franta-hg@93
  117
franta-hg@63
  118
	<!--
franta-hg@63
  119
		Javadoc
franta-hg@63
  120
		*******
franta-hg@63
  121
		Dokumentace k javovským třídám.
franta-hg@63
  122
		*
franta-hg@63
  123
		@href jméno třídy včetně balíčku – např. java.lang.String
franta-hg@63
  124
		@verze verze Javy, výchozí: 7
franta-hg@63
  125
	-->
franta-hg@63
  126
	<xsl:template match="m:a[@typ='javadoc']">
franta-hg@63
  127
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@63
  128
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@63
  129
				concat(
franta-hg@63
  130
					'http://docs.oracle.com/javase/', (@verze,'7')[1], '/docs/api/',
franta-hg@63
  131
					replace(@href, '\.', '/'),
franta-hg@63
  132
					'.html'
franta-hg@63
  133
				)"/>
franta-hg@63
  134
		</xsl:call-template>
franta-hg@63
  135
	</xsl:template>
franta-hg@93
  136
franta-hg@53
  137
	<!-- 
franta-hg@53
  138
		Seznam.cz
franta-hg@53
  139
		*********
franta-hg@63
  140
		Vyhledávání pomocí Seznamu.
franta-hg@56
  141
		*
franta-hg@54
  142
		@href náš dotaz
franta-hg@53
  143
	-->
franta-hg@53
  144
	<xsl:template match="m:a[@typ='seznam']">
franta-hg@53
  145
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@54
  146
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@54
  147
				concat(
franta-hg@54
  148
					'http://search.seznam.cz/?q=', 
franta-hg@54
  149
					encode-for-uri(@href)
franta-hg@54
  150
				)"/>
franta-hg@53
  151
		</xsl:call-template>
franta-hg@53
  152
	</xsl:template>
franta-hg@53
  153
franta-hg@53
  154
	<!-- 
franta-hg@53
  155
		Google.com
franta-hg@53
  156
		**********
franta-hg@63
  157
		Vyhledávání pomocí Googlu.
franta-hg@56
  158
		*
franta-hg@54
  159
		@href náš dotaz
franta-hg@53
  160
	-->
franta-hg@53
  161
	<xsl:template match="m:a[@typ='google']">
franta-hg@53
  162
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@54
  163
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@54
  164
				concat(
franta-hg@54
  165
					'https://encrypted.google.com/search?q=', 
franta-hg@54
  166
					encode-for-uri(@href)
franta-hg@54
  167
				)"/>
franta-hg@53
  168
		</xsl:call-template>	
franta-hg@53
  169
	</xsl:template>
franta-hg@93
  170
franta-hg@53
  171
	<!-- 
franta-hg@53
  172
		Request for comments
franta-hg@53
  173
		********************
franta-hg@63
  174
		Internetové standardy – RFC.
franta-hg@56
  175
		*
franta-hg@54
  176
		@href číslo RFCčka
franta-hg@53
  177
	-->
franta-hg@57
  178
	<xsl:template match="m:a[@typ='rfc' and number(@href)]">
franta-hg@53
  179
		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
franta-hg@54
  180
			<xsl:with-param name="url" select="
franta-hg@54
  181
				concat(
franta-hg@54
  182
					'https://tools.ietf.org/html/rfc',
franta-hg@54
  183
					@href
franta-hg@54
  184
				)"/>
franta-hg@53
  185
		</xsl:call-template>
franta-hg@53
  186
	</xsl:template>
franta-hg@93
  187
franta-hg@93
  188
	<!--
franta-hg@93
  189
		E-mail
franta-hg@93
  190
		******
franta-hg@93
  191
		Odkaz na e-mail v „obfuskovaném“ tvaru,
franta-hg@93
  192
		aby spamovací roboti nemohli tak snadno sbírat e-mailové adresy z webů.
franta-hg@93
  193
		Ale zároveň klikatelný, aby ho uživatel nemusel opisovat (vyžaduje JavaScript).
franta-hg@93
  194
		Obsah elementu je nepovinný – pokud chybí, vloží se e-mailová adresa.
franta-hg@93
  195
		*
franta-hg@93
  196
		@href e-mailová adresa (bez „mailto:“)
franta-hg@93
  197
	-->
franta-hg@93
  198
	<xsl:template match="m:a[@typ='email']">
franta-hg@93
  199
		<xsl:variable name="česky" select="replace(replace(@href, '@', ' zavináč '), '\.', ' tečka ')"/>
franta-hg@93
  200
		<xsl:variable name="klíč" select="concat(tokenize($konfigurace/k:web/k:uuid/text(), '-')[1], '9df1')"/>
franta-hg@93
  201
		<xsl:variable name="pořadí"><xsl:number level="any"/></xsl:variable>
franta-hg@93
  202
		<xsl:variable name="idSpanu" select="concat('c', $klíč, $pořadí)"/>
franta-hg@93
  203
		<span title="{text()}" id="{$idSpanu}">
franta-hg@93
  204
			<xsl:value-of select="$česky"/>
franta-hg@93
  205
		</span>
franta-hg@93
  206
		<span id="{$idSpanu}b" style="display: none">
franta-hg@93
  207
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@93
  208
		</span>
franta-hg@93
  209
		<script type="text/javascript">
franta-hg@93
  210
			xwg.odkazNaElektronickouPoštu("<xsl:value-of select="$idSpanu"/>");
franta-hg@93
  211
		</script>
franta-hg@93
  212
	</xsl:template>
franta-hg@93
  213
franta-hg@93
  214
franta-hg@53
  215
	<xsl:template name="vložOdkaz">
franta-hg@53
  216
		<xsl:param name="url"/>
franta-hg@53
  217
		<a>
franta-hg@66
  218
			<!-- Zachováme pouze povolené atributy: -->
franta-hg@66
  219
			
franta-hg@66
  220
			<xsl:copy-of select="@charset"/>
franta-hg@66
  221
			<xsl:copy-of select="@coords"/>
franta-hg@66
  222
			<xsl:copy-of select="@hreflang"/>
franta-hg@66
  223
			<xsl:copy-of select="@name"/>
franta-hg@66
  224
			<xsl:copy-of select="@rel"/>
franta-hg@66
  225
			<xsl:copy-of select="@rev"/>
franta-hg@66
  226
			<xsl:copy-of select="@shape"/>
franta-hg@66
  227
			<xsl:copy-of select="@target"/> <!-- Pozor: nepatří do striktního XHTML -->
franta-hg@66
  228
			
franta-hg@66
  229
			<xsl:copy-of select="@accesskey"/>
franta-hg@66
  230
			<xsl:copy-of select="@class"/>
franta-hg@66
  231
			<xsl:copy-of select="@dir"/>
franta-hg@66
  232
			<xsl:copy-of select="@id"/>
franta-hg@66
  233
			<xsl:copy-of select="@lang"/>
franta-hg@66
  234
			<xsl:copy-of select="@style"/>
franta-hg@66
  235
			<xsl:copy-of select="@tabindex"/>
franta-hg@66
  236
			<xsl:copy-of select="@title"/>
franta-hg@66
  237
			<xsl:copy-of select="@xml:lang"/>
franta-hg@66
  238
			
franta-hg@66
  239
			<xsl:copy-of select="@onblur"/>
franta-hg@66
  240
			<xsl:copy-of select="@onclick"/>
franta-hg@66
  241
			<xsl:copy-of select="@ondblclick"/>
franta-hg@66
  242
			<xsl:copy-of select="@onfocus"/>
franta-hg@66
  243
			<xsl:copy-of select="@onmousedown"/>
franta-hg@66
  244
			<xsl:copy-of select="@onmousemove"/>
franta-hg@66
  245
			<xsl:copy-of select="@onmouseout"/>
franta-hg@66
  246
			<xsl:copy-of select="@onmouseover"/>
franta-hg@66
  247
			<xsl:copy-of select="@onmouseup"/>
franta-hg@66
  248
			<xsl:copy-of select="@onkeydown"/>
franta-hg@66
  249
			<xsl:copy-of select="@onkeypress"/>
franta-hg@66
  250
			<xsl:copy-of select="@onkeyup"/>
franta-hg@66
  251
			
franta-hg@53
  252
			<xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="$url"/></xsl:attribute>
franta-hg@53
  253
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@54
  254
		</a>
franta-hg@53
  255
	</xsl:template>
franta-hg@53
  256
franta-hg@51
  257
</xsl:stylesheet>
franta-hg@87
  258