šablona/makra/odkazy.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 98 532deb4b908e
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  22 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  23 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  24 	exclude-result-prefixes="m k xs">
  25 
  26 	<!--
  27 		Interní odkazy
  28 		**************
  29 		Slouží k vkládání odkazů na jiné stránky v rámci webu.
  30 		*
  31 		@href zadáváme jen název souboru bez přípony – s nezakódovanou češtinou a s mezerami
  32 		@typ nevyplňujeme
  33 	-->
  34 	<xsl:template match="m:a[not(@typ)]">
  35 		<a>
  36 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  37 			<xsl:attribute name="href">
  38 				<xsl:value-of select="encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  39 			</xsl:attribute>
  40 			<xsl:apply-templates/>
  41 		</a>
  42 	</xsl:template>
  43 
  44 	<xsl:variable name="tracURL" select="'https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator'"/>
  45 
  46 	<!--
  47 		Trac – wiki
  48 		***********
  49 		Odkazy na Trac našeho generátoru.
  50 		*
  51 		@href nečíselné parametry vedou do wiki
  52 	-->
  53 	<xsl:template match="m:a[@typ='trac' and not(number(@href))]">
  54 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  55 			<xsl:with-param name="url" select="
  56 				concat(
  57 					$tracURL, '/wiki/', 
  58 					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href)
  59 				)"/>
  60 		</xsl:call-template>		
  61 	</xsl:template>
  62 
  63 	<!--
  64 		Trac – úkoly
  65 		************
  66 		Odkazy na Trac našeho generátoru.
  67 		*
  68 		@href číselné parametry vedou na úkoly
  69 	-->
  70 	<xsl:template match="m:a[@typ='trac' and number(@href)]">
  71 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  72 			<xsl:with-param name="url" select="
  73 				concat(
  74 					$tracURL, '/ticket/', 
  75 					@href
  76 				)"/>
  77 		</xsl:call-template>
  78 	</xsl:template>
  79 
  80 	<!--
  81 		Zdroják
  82 		*******
  83 		Odkazy zdrojový kód našeho generátoru.
  84 		*
  85 		@href název souboru
  86 		@řádek číslo řádku (volitelně)
  87 	-->
  88 	<xsl:template match="m:a[@typ='zdroják' and (not(@řádek) or number(@řádek))]">
  89 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  90 			<xsl:with-param name="url" select="
  91 				concat(
  92 					$tracURL, '/browser/', 
  93 					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href),
  94 					'#L',
  95 					(@řádek,'1')[1]
  96 				)"/>
  97 		</xsl:call-template>
  98 	</xsl:template>
  99 
  100 	<!--
  101 		Wikipedia
  102 		*********
  103 		Stránka v encyklopedii.
  104 		*
  105 		@href název stránky
  106 		@jazyk kód jazyka (výchozí je čeština)
  107 	-->
  108 	<xsl:template match="m:a[@typ='wiki']">
  109 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  110 			<xsl:with-param name="url" select="
  111 				concat(
  112 					'https://secure.wikimedia.org/wikipedia/', (@jazyk,'cs')[1], '/wiki/', 
  113 					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href)
  114 				)"/>
  115 		</xsl:call-template>
  116 	</xsl:template>
  117 
  118 	<!--
  119 		Javadoc
  120 		*******
  121 		Dokumentace k javovským třídám.
  122 		*
  123 		@href jméno třídy včetně balíčku – např. java.lang.String
  124 		@verze verze Javy, výchozí: 7
  125 	-->
  126 	<xsl:template match="m:a[@typ='javadoc']">
  127 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  128 			<xsl:with-param name="url" select="
  129 				concat(
  130 					'http://docs.oracle.com/javase/', (@verze,'7')[1], '/docs/api/',
  131 					replace(@href, '\.', '/'),
  132 					'.html'
  133 				)"/>
  134 		</xsl:call-template>
  135 	</xsl:template>
  136 
  137 	<!-- 
  138 		Seznam.cz
  139 		*********
  140 		Vyhledávání pomocí Seznamu.
  141 		*
  142 		@href náš dotaz
  143 	-->
  144 	<xsl:template match="m:a[@typ='seznam']">
  145 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  146 			<xsl:with-param name="url" select="
  147 				concat(
  148 					'http://search.seznam.cz/?q=', 
  149 					encode-for-uri(@href)
  150 				)"/>
  151 		</xsl:call-template>
  152 	</xsl:template>
  153 
  154 	<!-- 
  155 		Google.com
  156 		**********
  157 		Vyhledávání pomocí Googlu.
  158 		*
  159 		@href náš dotaz
  160 	-->
  161 	<xsl:template match="m:a[@typ='google']">
  162 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  163 			<xsl:with-param name="url" select="
  164 				concat(
  165 					'https://encrypted.google.com/search?q=', 
  166 					encode-for-uri(@href)
  167 				)"/>
  168 		</xsl:call-template>	
  169 	</xsl:template>
  170 
  171 	<!-- 
  172 		Request for comments
  173 		********************
  174 		Internetové standardy – RFC.
  175 		*
  176 		@href číslo RFCčka
  177 	-->
  178 	<xsl:template match="m:a[@typ='rfc' and number(@href)]">
  179 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  180 			<xsl:with-param name="url" select="
  181 				concat(
  182 					'https://tools.ietf.org/html/rfc',
  183 					@href
  184 				)"/>
  185 		</xsl:call-template>
  186 	</xsl:template>
  187 
  188 	<!--
  189 		E-mail
  190 		******
  191 		Odkaz na e-mail v „obfuskovaném“ tvaru,
  192 		aby spamovací roboti nemohli tak snadno sbírat e-mailové adresy z webů.
  193 		Ale zároveň klikatelný, aby ho uživatel nemusel opisovat (vyžaduje JavaScript).
  194 		Obsah elementu je nepovinný – pokud chybí, vloží se e-mailová adresa.
  195 		*
  196 		@href e-mailová adresa (bez „mailto:“)
  197 	-->
  198 	<xsl:template match="m:a[@typ='email']">
  199 		<xsl:variable name="česky" select="replace(replace(@href, '@', ' zavináč '), '\.', ' tečka ')"/>
  200 		<xsl:variable name="klíč" select="concat(tokenize($konfigurace/k:web/k:uuid/text(), '-')[1], '9df1')"/>
  201 		<xsl:variable name="pořadí"><xsl:number level="any"/></xsl:variable>
  202 		<xsl:variable name="idSpanu" select="concat('c', $klíč, $pořadí)"/>
  203 		<span title="{text()}" id="{$idSpanu}">
  204 			<xsl:value-of select="$česky"/>
  205 		</span>
  206 		<span id="{$idSpanu}b" style="display: none">
  207 			<xsl:apply-templates/>
  208 		</span>
  209 		<script type="text/javascript">
  210 			xwg.odkazNaElektronickouPoštu("<xsl:value-of select="$idSpanu"/>");
  211 		</script>
  212 	</xsl:template>
  213 
  214 
  215 	<xsl:template name="vložOdkaz">
  216 		<xsl:param name="url"/>
  217 		<a>
  218 			<!-- Zachováme pouze povolené atributy: -->
  219 			
  220 			<xsl:copy-of select="@charset"/>
  221 			<xsl:copy-of select="@coords"/>
  222 			<xsl:copy-of select="@hreflang"/>
  223 			<xsl:copy-of select="@name"/>
  224 			<xsl:copy-of select="@rel"/>
  225 			<xsl:copy-of select="@rev"/>
  226 			<xsl:copy-of select="@shape"/>
  227 			<xsl:copy-of select="@target"/> <!-- Pozor: nepatří do striktního XHTML -->
  228 			
  229 			<xsl:copy-of select="@accesskey"/>
  230 			<xsl:copy-of select="@class"/>
  231 			<xsl:copy-of select="@dir"/>
  232 			<xsl:copy-of select="@id"/>
  233 			<xsl:copy-of select="@lang"/>
  234 			<xsl:copy-of select="@style"/>
  235 			<xsl:copy-of select="@tabindex"/>
  236 			<xsl:copy-of select="@title"/>
  237 			<xsl:copy-of select="@xml:lang"/>
  238 			
  239 			<xsl:copy-of select="@onblur"/>
  240 			<xsl:copy-of select="@onclick"/>
  241 			<xsl:copy-of select="@ondblclick"/>
  242 			<xsl:copy-of select="@onfocus"/>
  243 			<xsl:copy-of select="@onmousedown"/>
  244 			<xsl:copy-of select="@onmousemove"/>
  245 			<xsl:copy-of select="@onmouseout"/>
  246 			<xsl:copy-of select="@onmouseover"/>
  247 			<xsl:copy-of select="@onmouseup"/>
  248 			<xsl:copy-of select="@onkeydown"/>
  249 			<xsl:copy-of select="@onkeypress"/>
  250 			<xsl:copy-of select="@onkeyup"/>
  251 			
  252 			<xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="$url"/></xsl:attribute>
  253 			<xsl:apply-templates/>
  254 		</a>
  255 	</xsl:template>
  256 
  257 </xsl:stylesheet>
  258