šablona/atom.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@6
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@61
   9
franta-hg@61
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  14
franta-hg@61
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  17
-->
franta-hg@6
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@6
  19
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
franta-hg@18
  20
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@18
  21
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@6
  22
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@6
  23
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@6
  24
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@18
  25
	exclude-result-prefixes="fn s k j">
franta-hg@6
  26
	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
franta-hg@87
  27
franta-hg@15
  28
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@15
  29
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@87
  30
franta-hg@21
  31
	<xsl:template match="/">
franta-hg@87
  32
franta-hg@47
  33
		<xsl:if test="k:web/k:uuid = '399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a'">
franta-hg@47
  34
			<xsl:message>Vygenerujte si prosím svoje vlastní UUID pro agregované výstupy a uložte ho do souboru web.conf.</xsl:message>
franta-hg@47
  35
			<!-- Nové UUID si můžete vygenerovat např. příkazem: uuidgen -->
franta-hg@47
  36
		</xsl:if>
franta-hg@87
  37
franta-hg@6
  38
		<feed>
franta-hg@18
  39
			<title><xsl:value-of select="k:web/k:název"/></title>
franta-hg@18
  40
			<subtitle><xsl:value-of select="k:web/k:podtitul"/></subtitle>
franta-hg@18
  41
			<link rel="self" href="{concat(k:web/k:url, 'atom.xml')}"/>
franta-hg@87
  42
			<link href="{k:web/k:url}"/>
franta-hg@87
  43
			<updated><xsl:value-of select="current-dateTime()"/></updated>	
franta-hg@6
  44
			<author>
franta-hg@18
  45
				<name><xsl:value-of select="k:web/k:autor/k:jméno"/></name>
franta-hg@18
  46
				<email><xsl:value-of select="k:web/k:autor/k:email"/></email>
franta-hg@6
  47
			</author>
franta-hg@18
  48
			<id><xsl:value-of select="concat('urn:uuid:', k:web/k:uuid)"/></id>
franta-hg@87
  49
franta-hg@7
  50
			<xsl:variable name="konfigurace" select="/"/>
franta-hg@18
  51
			<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[empty(s:stránka/s:skrytá) or not(s:stránka/s:skrytá)]">
franta-hg@6
  52
				<entry>
franta-hg@18
  53
					<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
franta-hg@15
  54
					<xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], $vstupníPřípona, '')"/>
franta-hg@18
  55
					<link href="{concat($konfigurace/k:web/k:url, encode-for-uri($soubor), $výstupníPřípona)}" />
franta-hg@87
  56
					<id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/k:web/k:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id>
franta-hg@6
  57
					<updated><xsl:value-of select="j:posledníZměna(document-uri(.))"/></updated>
franta-hg@18
  58
					<summary><xsl:value-of select="s:stránka/s:perex"/></summary>
franta-hg@6
  59
				</entry>
franta-hg@6
  60
			</xsl:for-each>
franta-hg@6
  61
			
franta-hg@6
  62
		</feed>
franta-hg@6
  63
	</xsl:template>
franta-hg@87
  64
franta-hg@6
  65
</xsl:stylesheet>
franta-hg@87
  66