šablona/atom.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
  20 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  21 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  22 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  23 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  24 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  25 	exclude-result-prefixes="fn s k j">
  26 	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
  27 
  28 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  29 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  30 
  31 	<xsl:template match="/">
  32 
  33 		<xsl:if test="k:web/k:uuid = '399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a'">
  34 			<xsl:message>Vygenerujte si prosím svoje vlastní UUID pro agregované výstupy a uložte ho do souboru web.conf.</xsl:message>
  35 			<!-- Nové UUID si můžete vygenerovat např. příkazem: uuidgen -->
  36 		</xsl:if>
  37 
  38 		<feed>
  39 			<title><xsl:value-of select="k:web/k:název"/></title>
  40 			<subtitle><xsl:value-of select="k:web/k:podtitul"/></subtitle>
  41 			<link rel="self" href="{concat(k:web/k:url, 'atom.xml')}"/>
  42 			<link href="{k:web/k:url}"/>
  43 			<updated><xsl:value-of select="current-dateTime()"/></updated>	
  44 			<author>
  45 				<name><xsl:value-of select="k:web/k:autor/k:jméno"/></name>
  46 				<email><xsl:value-of select="k:web/k:autor/k:email"/></email>
  47 			</author>
  48 			<id><xsl:value-of select="concat('urn:uuid:', k:web/k:uuid)"/></id>
  49 
  50 			<xsl:variable name="konfigurace" select="/"/>
  51 			<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[empty(s:stránka/s:skrytá) or not(s:stránka/s:skrytá)]">
  52 				<entry>
  53 					<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
  54 					<xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], $vstupníPřípona, '')"/>
  55 					<link href="{concat($konfigurace/k:web/k:url, encode-for-uri($soubor), $výstupníPřípona)}" />
  56 					<id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/k:web/k:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id>
  57 					<updated><xsl:value-of select="j:posledníZměna(document-uri(.))"/></updated>
  58 					<summary><xsl:value-of select="s:stránka/s:perex"/></summary>
  59 				</entry>
  60 			</xsl:for-each>
  61 			
  62 		</feed>
  63 	</xsl:template>
  64 
  65 </xsl:stylesheet>
  66