šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Aug 23 20:05:56 2011 +0200 (2011-08-23)
changeset 36 5be21d1ef5f8
parent 33 848da31dd379
child 37 2e4e7891a2f7
permissions -rw-r--r--
drobnosti #12 #13
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   6 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
   7 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   8 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  10 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  11 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  12 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  13 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  14 	<xsl:output 
  15 		method="xml" 
  16 		indent="yes" 
  17 		encoding="UTF-8"		
  18 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  19 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  20 		
  21 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  22 	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  23 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  24 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  25 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  26 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  27 	
  28 	<xsl:include href="makra.xsl"/>
  29 	
  30 	<!-- Celý dokument: -->
  31 	<xsl:template match="/">
  32 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  33 		<html>
  34 			<head>
  35 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  36 					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
  37 				</xsl:if>
  38 				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
  39 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  40 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  41 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  42 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
  43 			</head>
  44 			<body>
  45 				<div id="tělo">
  46 					<div id="záhlaví">
  47 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  48 					</div>
  49 					<div id="vnitřek">
  50 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
  51 						<ul id="nabídka">
  52 							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  53 								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  54 								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  55 								<li>
  56 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  57 									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  58 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  59 								</li>
  60 							</xsl:for-each>
  61 						</ul>
  62 						<div id="text">
  63 							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
  64 						</div>
  65 					</div>
  66 					<div id="zápatí">
  67 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  68 					</div>
  69 				</div>
  70 			</body>
  71 		</html>
  72 	</xsl:template>
  73 	
  74 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  75 	<xsl:template match="*">
  76 		<xsl:element name="{name()}">
  77 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  78 			<xsl:apply-templates/>
  79 		</xsl:element>
  80   </xsl:template>
  81   
  82   <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  83   <xsl:template name="varováníRetardace">
  84   	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  85 			<xsl:comment>
  86 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  87 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  88 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  89 			</xsl:comment>
  90   	</xsl:if>
  91   </xsl:template>
  92 
  93   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  94   <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  95   	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  96   		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  97   	</script>
  98   </xsl:template>
  99   <xsl:template match="k:web/k:css">
  100   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  101   </xsl:template>
  102   
  103   <!--
  104   	TODO: makra vyčlenit do samostatných souborů
  105   -->
  106  
  107   <!--
  108   	Makro pro převod interních odkazů:
  109   		- doplnění správné přípony
  110   		- URL kódování znaků
  111   -->
  112   <xsl:template match="m:a">
  113   	<a>
  114   		<xsl:copy-of select="@*"/>
  115   		<xsl:attribute name="href">
  116   			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  117   		</xsl:attribute>
  118   		<xsl:apply-templates/>
  119   	</a>
  120   </xsl:template>
  121   
  122   <!--
  123   	Makro pro zvýraznění syntaxe:
  124   -->  
  125   <xsl:template match="m:pre">
  126   	<xsl:variable name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxi(text(), @jazyk)"/>
  127   	<xsl:choose>
  128   		<xsl:when test="$zvýrazněnýText">
  129   			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  130   			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýText"/>		
  131   		</xsl:when>
  132   		<xsl:otherwise>
  133   			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  134   			<pre><xsl:apply-templates/></pre>
  135   		</xsl:otherwise>
  136   	</xsl:choose>
  137   </xsl:template>
  138   
  139   <!--
  140   	Makro pro diagramy/grafy
  141   -->
  142   <xsl:template match="m:diagram">
  143   	<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
  144   	<xsl:choose>
  145 			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  146 				<div class="diagram">
  147 					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
  148 						<img
  149 							src="{$souborDiagramu}.svg" 
  150 							alt="Diagram {$souborDiagramu} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
  151 							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
  152 					</a>
  153 					<!-- TODO: SVG+PNG
  154 					<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
  155 					<object
  156 						data="{$souborDiagramu}.svg"
  157 						type="image/svg+xml"
  158 						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
  159 							<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  160 					</object>
  161 					-->
  162 					<xsl:if test="@nadpis">
  163 						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
  164 					</xsl:if>
  165 				</div>
  166 			</xsl:when>
  167 			<xsl:otherwise>
  168 				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
  169 			</xsl:otherwise>
  170   	</xsl:choose>
  171   </xsl:template>
  172 
  173 </xsl:stylesheet>