šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Aug 13 13:01:21 2013 +0200 (2013-08-13)
changeset 132 1b16c8828fc0
parent 131 d47607999a8c
child 136 d5feb9d8ebc3
permissions -rw-r--r--
zaostalé prohlížeče: textarea
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  22 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  23 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  24 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  25 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  26 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  27 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  28 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  29 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  30 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  31 	
  32 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  33 	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  34 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  35 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  36 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  37 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  38 	
  39 	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  40 	
  41 	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  42 	
  43 	<!--
  44 		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace:
  45 	-->
  46 	<xsl:template match="*">
  47 		<xsl:element name="{name()}">
  48 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  49 			<xsl:apply-templates/>
  50 		</xsl:element>
  51 	</xsl:template>
  52 
  53 	<!--
  54 		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče
  55 	-->
  56 	<xsl:template name="varováníRetardace">
  57 		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  58 			<xsl:comment>PZP</xsl:comment>
  59 		</xsl:if>
  60 	</xsl:template>
  61 	
  62 	<xsl:template name="varováníRetardaceDlouhé">
  63 		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  64 			<xsl:comment>
  65 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů (PZP).
  66 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  67 				jako je např. GNU IceCat, Firefox nebo rekonq.
  68 			</xsl:comment>
  69 		</xsl:if>
  70 	</xsl:template>
  71 	
  72 	<xsl:template match="h:textarea">
  73 		<xsl:element name="{name()}">
  74 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  75 			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  76 			<xsl:apply-templates/>
  77 		</xsl:element>
  78 	</xsl:template>
  79 
  80 	<!--
  81 		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly
  82 	-->
  83 	<xsl:template match="k:web/k:js">
  84 		<script src="{text()}" type="text/javascript">
  85 			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  86 		</script>
  87 	</xsl:template>
  88 	<xsl:template match="k:web/k:css">
  89 		<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  90 	</xsl:template>
  91 	
  92 	<!--
  93 		Metainformace o autorovi a popisu stránky
  94 	-->
  95 	<xsl:template match="k:web/k:autor/k:jméno">
  96 		<meta content="{text()}" name="author"/>
  97 	</xsl:template>
  98 	<xsl:template match="s:stránka/s:perex">
  99 		<meta content="{text()}" name="description"/>
  100 	</xsl:template>
  101 	<xsl:template match="s:stránka/s:klíčováSlova">
  102 		<xsl:element name="meta">
  103 			<xsl:attribute name="content">
  104 				<xsl:for-each select="s:slovo">
  105 					<xsl:value-of select="text()"/>
  106 					<xsl:if test="not(position() = last())">, </xsl:if>
  107 				</xsl:for-each>
  108 			</xsl:attribute>
  109 			<xsl:attribute name="name">keywords</xsl:attribute>
  110 		</xsl:element>
  111 	</xsl:template>
  112 
  113 	<!--
  114 		Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
  115 		Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
  116 	-->
  117 	<xsl:template name="vložNabídku">
  118 		<ul id="nabídka">
  119 			<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  120 				<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  121 				<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  122 				<li>
  123 					<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  124 					<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  125 					<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  126 				</li>
  127 			</xsl:for-each>
  128 		</ul>
  129 	</xsl:template>
  130 
  131 	<!--
  132 		Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky)
  133 		Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví'
  134 	-->
  135 	<xsl:template name="vložZáhlaví">
  136 		<div id="záhlaví">
  137 			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  138 		</div>
  139 	</xsl:template>
  140 
  141 	<!--
  142 		Vloží zápatí (společné pro všechny stránky)
  143 		Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí'
  144 	-->
  145 	<xsl:template name="vložZápatí">
  146 		<div id="zápatí">
  147 			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  148 		</div>
  149 	</xsl:template>
  150 
  151 	<!--
  152 		Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
  153 	-->
  154 	<xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  155 		<xsl:param name="cesta"/>
  156 		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  157 	</xsl:function>
  158 
  159 	<!--
  160 		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
  161 		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
  162 	-->
  163 	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
  164 		<xsl:param name="soubor"/>
  165 		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
  166 	</xsl:function>
  167 
  168 </xsl:stylesheet>
  169