šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Aug 13 13:01:21 2013 +0200 (2013-08-13)
changeset 132 1b16c8828fc0
parent 131 d47607999a8c
child 136 d5feb9d8ebc3
permissions -rw-r--r--
zaostalé prohlížeče: textarea
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@51
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  20
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  21
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  22
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@51
  23
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@51
  24
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@51
  25
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@51
  26
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  27
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@51
  28
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@51
  29
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@51
  30
	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
franta-hg@51
  31
	
franta-hg@51
  32
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@51
  33
	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
franta-hg@51
  34
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@51
  35
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@51
  36
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@51
  37
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@77
  38
	
franta-hg@51
  39
	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@51
  40
	
franta-hg@51
  41
	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@51
  42
	
franta-hg@87
  43
	<!--
franta-hg@87
  44
		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace:
franta-hg@77
  45
	-->
franta-hg@51
  46
	<xsl:template match="*">
franta-hg@51
  47
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@51
  48
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@51
  49
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@51
  50
		</xsl:element>
franta-hg@77
  51
	</xsl:template>
franta-hg@87
  52
franta-hg@87
  53
	<!--
franta-hg@87
  54
		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče
franta-hg@77
  55
	-->
franta-hg@77
  56
	<xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@77
  57
		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@132
  58
			<xsl:comment>PZP</xsl:comment>
franta-hg@132
  59
		</xsl:if>
franta-hg@132
  60
	</xsl:template>
franta-hg@132
  61
	
franta-hg@132
  62
	<xsl:template name="varováníRetardaceDlouhé">
franta-hg@132
  63
		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@51
  64
			<xsl:comment>
franta-hg@132
  65
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů (PZP).
franta-hg@51
  66
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@131
  67
				jako je např. GNU IceCat, Firefox nebo rekonq.
franta-hg@51
  68
			</xsl:comment>
franta-hg@77
  69
		</xsl:if>
franta-hg@77
  70
	</xsl:template>
franta-hg@132
  71
	
franta-hg@132
  72
	<xsl:template match="h:textarea">
franta-hg@132
  73
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@132
  74
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@132
  75
			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@132
  76
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@132
  77
		</xsl:element>
franta-hg@132
  78
	</xsl:template>
franta-hg@87
  79
franta-hg@126
  80
	<!--
franta-hg@87
  81
		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly
franta-hg@126
  82
	-->
franta-hg@87
  83
	<xsl:template match="k:web/k:js">
franta-hg@77
  84
		<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@77
  85
			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@77
  86
		</script>
franta-hg@77
  87
	</xsl:template>
franta-hg@77
  88
	<xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@77
  89
		<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@77
  90
	</xsl:template>
franta-hg@126
  91
	
franta-hg@126
  92
	<!--
franta-hg@126
  93
		Metainformace o autorovi a popisu stránky
franta-hg@126
  94
	-->
franta-hg@126
  95
	<xsl:template match="k:web/k:autor/k:jméno">
franta-hg@126
  96
		<meta content="{text()}" name="author"/>
franta-hg@126
  97
	</xsl:template>
franta-hg@126
  98
	<xsl:template match="s:stránka/s:perex">
franta-hg@126
  99
		<meta content="{text()}" name="description"/>
franta-hg@126
  100
	</xsl:template>
franta-hg@127
  101
	<xsl:template match="s:stránka/s:klíčováSlova">
franta-hg@127
  102
		<xsl:element name="meta">
franta-hg@127
  103
			<xsl:attribute name="content">
franta-hg@127
  104
				<xsl:for-each select="s:slovo">
franta-hg@127
  105
					<xsl:value-of select="text()"/>
franta-hg@127
  106
					<xsl:if test="not(position() = last())">, </xsl:if>
franta-hg@127
  107
				</xsl:for-each>
franta-hg@127
  108
			</xsl:attribute>
franta-hg@127
  109
			<xsl:attribute name="name">keywords</xsl:attribute>
franta-hg@127
  110
		</xsl:element>
franta-hg@127
  111
	</xsl:template>
franta-hg@87
  112
franta-hg@87
  113
	<!--
franta-hg@87
  114
		Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
franta-hg@87
  115
		Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
franta-hg@87
  116
	-->
franta-hg@77
  117
	<xsl:template name="vložNabídku">
franta-hg@77
  118
		<ul id="nabídka">
franta-hg@77
  119
			<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
franta-hg@77
  120
				<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
franta-hg@77
  121
				<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
franta-hg@77
  122
				<li>
franta-hg@77
  123
					<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@77
  124
					<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@77
  125
					<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
franta-hg@77
  126
				</li>
franta-hg@77
  127
			</xsl:for-each>
franta-hg@77
  128
		</ul>
franta-hg@77
  129
	</xsl:template>
franta-hg@87
  130
franta-hg@77
  131
	<!--
franta-hg@77
  132
		Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky)
franta-hg@77
  133
		Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví'
franta-hg@77
  134
	-->
franta-hg@77
  135
	<xsl:template name="vložZáhlaví">
franta-hg@77
  136
		<div id="záhlaví">
franta-hg@77
  137
			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@77
  138
		</div>
franta-hg@77
  139
	</xsl:template>
franta-hg@87
  140
franta-hg@77
  141
	<!--
franta-hg@77
  142
		Vloží zápatí (společné pro všechny stránky)
franta-hg@77
  143
		Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí'
franta-hg@77
  144
	-->
franta-hg@77
  145
	<xsl:template name="vložZápatí">
franta-hg@77
  146
		<div id="zápatí">
franta-hg@77
  147
			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@77
  148
		</div>
franta-hg@77
  149
	</xsl:template>
franta-hg@51
  150
franta-hg@87
  151
	<!--
franta-hg@87
  152
		Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
franta-hg@87
  153
	-->
franta-hg@87
  154
	<xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
franta-hg@71
  155
		<xsl:param name="cesta"/>
franta-hg@71
  156
		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
franta-hg@71
  157
	</xsl:function>
franta-hg@87
  158
franta-hg@71
  159
	<!--
franta-hg@71
  160
		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
franta-hg@71
  161
		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
franta-hg@71
  162
	-->
franta-hg@71
  163
	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
franta-hg@71
  164
		<xsl:param name="soubor"/>
franta-hg@71
  165
		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
franta-hg@71
  166
	</xsl:function>
franta-hg@87
  167
franta-hg@51
  168
</xsl:stylesheet>
franta-hg@87
  169