Tipy (rady, citáty…) pro uživatele načítáme z databáze (v náhodném pořadí). + Databázové schéma.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun May 31 22:36:58 2009 +0200 (2009-05-31)
changeset 294b6ab4ba1a95
parent 28 6facd99aa189
child 30 d65581701671
Tipy (rady, citáty…) pro uživatele načítáme z databáze (v náhodném pořadí). + Databázové schéma.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.sql.xml
java/sql-vyuka/web/ajax.jspx
sql/schéma.sql
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.java	Sun May 31 18:49:00 2009 +0200
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.java	Sun May 31 22:36:58 2009 +0200
   1.3 @@ -1,13 +1,43 @@
   1.4 package cz.frantovo.sql.vyuka.dao;
   1.5 
   1.6 +import java.sql.Connection;
   1.7 +import java.sql.PreparedStatement;
   1.8 +import java.sql.ResultSet;
   1.9 +import java.util.logging.Level;
  1.10 +
  1.11 /**
  1.12 - *
  1.13 + * Rady, tipy, odkazy, citáty… pro zobrazování uživatelům.
  1.14  * @author fiki
  1.15  */
  1.16 public class TipyDAO extends VyukaSuperDAO {
  1.17 
  1.18 +  private enum SQL {
  1.19 +
  1.20 +    NAHODNY_TIP
  1.21 +  }
  1.22 +
  1.23 +  /**
  1.24 +   * @return Náhodný tip načtený z databáze
  1.25 +   */
  1.26   public String getTip() {
  1.27 -    /** TODO: Tipy brát z databáze. */
  1.28 -    return "Stejně vám něco <a href=\"http://frantovo.cz/blog/\">doporučíme</a>.";
  1.29 +    Connection db = getSpojeni(DATABAZE.APLIKACE);
  1.30 +    if (db == null) {
  1.31 +      log.log(Level.SEVERE, "Databáze je null.");
  1.32 +      return null;
  1.33 +    } else {
  1.34 +      PreparedStatement ps = null;
  1.35 +      ResultSet rs = null;
  1.36 +      try {
  1.37 +        ps = db.prepareStatement(getSQL(SQL.NAHODNY_TIP));
  1.38 +        rs = ps.executeQuery();
  1.39 +        rs.next();
  1.40 +        return rs.getString("text");
  1.41 +      } catch (Exception e) {
  1.42 +        log.log(Level.SEVERE, "Chyba při hledání náhodného tipu.", e);
  1.43 +        return null;
  1.44 +      } finally {
  1.45 +        zavri(db, ps, rs);
  1.46 +      }
  1.47 +    }
  1.48   }
  1.49 }
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.sql.xml	Sun May 31 22:36:58 2009 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,12 @@
   2.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2.5 +<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
   2.6 +<properties>
   2.7 +  <entry key="NAHODNY_TIP">
   2.8 +    <![CDATA[
   2.9 +    SELECT *
  2.10 +    FROM tip
  2.11 +    ORDER BY random()
  2.12 +    LIMIT 1;
  2.13 +    ]]>
  2.14 +  </entry>
  2.15 +</properties>
  2.16 \ No newline at end of file
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/web/ajax.jspx	Sun May 31 18:49:00 2009 +0200
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/ajax.jspx	Sun May 31 22:36:58 2009 +0200
   3.3 @@ -14,8 +14,9 @@
   3.4   </jsp:scriptlet>
   3.5 
   3.6   <c:choose>
   3.7 -    <!-- Akce: Historie a vykonání SQL příkazu -->
   3.8 +    <!-- <Akce: Historie a vykonání SQL příkazu> -->
   3.9     <c:when test="${param.akce == 'historie' || param.akce == 'vykonat'}">
  3.10 +      <!-- <Načteme výsledek z beany> -->
  3.11       <c:choose>
  3.12         <c:when test="${param.akce == 'historie'}">
  3.13           <c:set var="vysledek" value="${ajax.historie}" scope="request"/>
  3.14 @@ -25,8 +26,9 @@
  3.15           <c:set var="vysledek" value="${ajax.SQLVysledek}" scope="request"/>
  3.16         </c:when>
  3.17       </c:choose>
  3.18 +      <!-- </Načteme výsledek z beany> -->
  3.19 
  3.20 -      <!-- Tabulky -->
  3.21 +      <!-- <Tabulky> -->
  3.22       <c:forEach var="tabulka" items="${vysledek.tabulky}">
  3.23         <!-- <lokalizace> -->
  3.24         <c:choose>
  3.25 @@ -62,6 +64,7 @@
  3.26                     <c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Timestamp'}">
  3.27                       <td>
  3.28                         <fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy HH:mm:ss"/>
  3.29 +                        <!-- uvnitř vzoru je nedělitelná mezera -->
  3.30                       </td>
  3.31                     </c:when>
  3.32                     <c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Date'}">
  3.33 @@ -87,18 +90,23 @@
  3.34           </tbody>
  3.35         </table>
  3.36       </c:forEach>
  3.37 +      <!-- </Tabulky> -->
  3.38 
  3.39 -      <!-- Hlášky -->
  3.40 +      <!-- <Hlášky> -->
  3.41       <c:forEach var="hlaska" items="${vysledek.hlasky}">
  3.42         <p class="vysledek${hlaska.typ}">
  3.43           <c:out value="${hlaska.text}" escapeXml="${hlaska.escapovat}" />
  3.44         </p>
  3.45       </c:forEach>
  3.46 +      <!-- </Hlášky> -->
  3.47     </c:when>
  3.48 +    <!-- </Akce: Historie a vykonání SQL příkazu> -->
  3.49 
  3.50 -    <!-- Akce: Nápověda -->
  3.51 +
  3.52 +    <!-- <Akce: Nápověda> -->
  3.53     <c:when test="${param.akce == 'napoveda'}">
  3.54       <p>TODO: nápověda.</p>
  3.55     </c:when>
  3.56 +    <!-- </Akce: Nápověda> -->
  3.57   </c:choose>
  3.58 </jsp:root>
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/sql/schéma.sql	Sun May 31 22:36:58 2009 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,133 @@
   4.4 +--
   4.5 +-- PostgreSQL database dump
   4.6 +--
   4.7 +
   4.8 +-- Started on 2009-05-31 22:35:00 CEST
   4.9 +
  4.10 +SET client_encoding = 'UTF8';
  4.11 +SET standard_conforming_strings = off;
  4.12 +SET check_function_bodies = false;
  4.13 +SET client_min_messages = warning;
  4.14 +SET escape_string_warning = off;
  4.15 +
  4.16 +--
  4.17 +-- TOC entry 10 (class 2615 OID 16788)
  4.18 +-- Name: sqlvyukaaplikace; Type: SCHEMA; Schema: -; Owner: -
  4.19 +--
  4.20 +
  4.21 +CREATE SCHEMA sqlvyukaaplikace;
  4.22 +
  4.23 +
  4.24 +SET search_path = sqlvyukaaplikace, pg_catalog;
  4.25 +
  4.26 +--
  4.27 +-- TOC entry 1579 (class 1259 OID 16797)
  4.28 +-- Dependencies: 10
  4.29 +-- Name: historie_seq; Type: SEQUENCE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
  4.30 +--
  4.31 +
  4.32 +CREATE SEQUENCE historie_seq
  4.33 +  INCREMENT BY 1
  4.34 +  NO MAXVALUE
  4.35 +  NO MINVALUE
  4.36 +  CACHE 1;
  4.37 +
  4.38 +
  4.39 +SET default_tablespace = '';
  4.40 +
  4.41 +SET default_with_oids = false;
  4.42 +
  4.43 +--
  4.44 +-- TOC entry 1578 (class 1259 OID 16789)
  4.45 +-- Dependencies: 1848 1849 10
  4.46 +-- Name: historie; Type: TABLE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
  4.47 +--
  4.48 +
  4.49 +CREATE TABLE historie (
  4.50 +  id numeric DEFAULT nextval('historie_seq'::regclass) NOT NULL,
  4.51 +  datum timestamp with time zone DEFAULT now(),
  4.52 +  sql text,
  4.53 +  id_sezeni character varying(255),
  4.54 +  ip_adresa character varying(255)
  4.55 +);
  4.56 +
  4.57 +
  4.58 +--
  4.59 +-- TOC entry 1580 (class 1259 OID 16813)
  4.60 +-- Dependencies: 10
  4.61 +-- Name: tip_seq; Type: SEQUENCE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
  4.62 +--
  4.63 +
  4.64 +CREATE SEQUENCE tip_seq
  4.65 +  INCREMENT BY 1
  4.66 +  NO MAXVALUE
  4.67 +  NO MINVALUE
  4.68 +  CACHE 1;
  4.69 +
  4.70 +
  4.71 +--
  4.72 +-- TOC entry 1581 (class 1259 OID 16815)
  4.73 +-- Dependencies: 1850 10
  4.74 +-- Name: tip; Type: TABLE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
  4.75 +--
  4.76 +
  4.77 +CREATE TABLE tip (
  4.78 +  id numeric DEFAULT nextval('tip_seq'::regclass) NOT NULL,
  4.79 +  text character varying(512) NOT NULL
  4.80 +);
  4.81 +
  4.82 +
  4.83 +--
  4.84 +-- TOC entry 1859 (class 0 OID 0)
  4.85 +-- Dependencies: 1581
  4.86 +-- Name: TABLE tip; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
  4.87 +--
  4.88 +
  4.89 +COMMENT ON TABLE tip IS 'Rady, tipy, odkazy a citáty… které budeme zobrazovat uživateli v náhodném pořadí.';
  4.90 +
  4.91 +
  4.92 +--
  4.93 +-- TOC entry 1860 (class 0 OID 0)
  4.94 +-- Dependencies: 1581
  4.95 +-- Name: COLUMN tip.text; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
  4.96 +--
  4.97 +
  4.98 +COMMENT ON COLUMN tip.text IS 'HTML text. Bude vložen do <p>odstavce</p>. → Pozor na validitu.';
  4.99 +
  4.100 +
  4.101 +--
  4.102 +-- TOC entry 1852 (class 2606 OID 16796)
  4.103 +-- Dependencies: 1578 1578
  4.104 +-- Name: historie_pk; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
  4.105 +--
  4.106 +
  4.107 +ALTER TABLE ONLY historie
  4.108 +  ADD CONSTRAINT historie_pk PRIMARY KEY (id);
  4.109 +
  4.110 +
  4.111 +--
  4.112 +-- TOC entry 1854 (class 2606 OID 16823)
  4.113 +-- Dependencies: 1581 1581
  4.114 +-- Name: tip_pk; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
  4.115 +--
  4.116 +
  4.117 +ALTER TABLE ONLY tip
  4.118 +  ADD CONSTRAINT tip_pk PRIMARY KEY (id);
  4.119 +
  4.120 +
  4.121 +--
  4.122 +-- TOC entry 1856 (class 2606 OID 16825)
  4.123 +-- Dependencies: 1581 1581
  4.124 +-- Name: tip_uq; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
  4.125 +--
  4.126 +
  4.127 +ALTER TABLE ONLY tip
  4.128 +  ADD CONSTRAINT tip_uq UNIQUE (text);
  4.129 +
  4.130 +
  4.131 +-- Completed on 2009-05-31 22:35:01 CEST
  4.132 +
  4.133 +--
  4.134 +-- PostgreSQL database dump complete
  4.135 +--
  4.136 +