sql/schéma.sql
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Jul 14 18:08:07 2009 +0200 (2009-07-14)
changeset 50 1eb68e2ac637
parent 29 4b6ab4ba1a95
permissions -rw-r--r--
Svislý posuvník pro nápovědní pole.
franta-hg@29
   1
--
franta-hg@29
   2
-- PostgreSQL database dump
franta-hg@29
   3
--
franta-hg@29
   4
franta-hg@43
   5
-- Started on 2009-06-06 23:39:14 CEST
franta-hg@29
   6
franta-hg@29
   7
SET client_encoding = 'UTF8';
franta-hg@29
   8
SET standard_conforming_strings = off;
franta-hg@29
   9
SET check_function_bodies = false;
franta-hg@29
  10
SET client_min_messages = warning;
franta-hg@29
  11
SET escape_string_warning = off;
franta-hg@29
  12
franta-hg@29
  13
--
franta-hg@29
  14
-- TOC entry 10 (class 2615 OID 16788)
franta-hg@29
  15
-- Name: sqlvyukaaplikace; Type: SCHEMA; Schema: -; Owner: -
franta-hg@29
  16
--
franta-hg@29
  17
franta-hg@29
  18
CREATE SCHEMA sqlvyukaaplikace;
franta-hg@29
  19
franta-hg@29
  20
franta-hg@29
  21
SET search_path = sqlvyukaaplikace, pg_catalog;
franta-hg@29
  22
franta-hg@29
  23
--
franta-hg@43
  24
-- TOC entry 1583 (class 1259 OID 16797)
franta-hg@29
  25
-- Dependencies: 10
franta-hg@29
  26
-- Name: historie_seq; Type: SEQUENCE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@29
  27
--
franta-hg@29
  28
franta-hg@29
  29
CREATE SEQUENCE historie_seq
franta-hg@29
  30
  INCREMENT BY 1
franta-hg@29
  31
  NO MAXVALUE
franta-hg@29
  32
  NO MINVALUE
franta-hg@29
  33
  CACHE 1;
franta-hg@29
  34
franta-hg@29
  35
franta-hg@29
  36
SET default_tablespace = '';
franta-hg@29
  37
franta-hg@29
  38
SET default_with_oids = false;
franta-hg@29
  39
franta-hg@29
  40
--
franta-hg@43
  41
-- TOC entry 1582 (class 1259 OID 16789)
franta-hg@43
  42
-- Dependencies: 1854 1855 10
franta-hg@29
  43
-- Name: historie; Type: TABLE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@29
  44
--
franta-hg@29
  45
franta-hg@29
  46
CREATE TABLE historie (
franta-hg@29
  47
  id numeric DEFAULT nextval('historie_seq'::regclass) NOT NULL,
franta-hg@29
  48
  datum timestamp with time zone DEFAULT now(),
franta-hg@29
  49
  sql text,
franta-hg@29
  50
  id_sezeni character varying(255),
franta-hg@29
  51
  ip_adresa character varying(255)
franta-hg@29
  52
);
franta-hg@29
  53
franta-hg@29
  54
franta-hg@29
  55
--
franta-hg@43
  56
-- TOC entry 1586 (class 1259 OID 16826)
franta-hg@43
  57
-- Dependencies: 10
franta-hg@43
  58
-- Name: pruvodce_seq; Type: SEQUENCE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@43
  59
--
franta-hg@43
  60
franta-hg@43
  61
CREATE SEQUENCE pruvodce_seq
franta-hg@43
  62
  INCREMENT BY 10
franta-hg@43
  63
  NO MAXVALUE
franta-hg@43
  64
  NO MINVALUE
franta-hg@43
  65
  CACHE 1;
franta-hg@43
  66
franta-hg@43
  67
franta-hg@43
  68
--
franta-hg@43
  69
-- TOC entry 1587 (class 1259 OID 16828)
franta-hg@43
  70
-- Dependencies: 1857 10
franta-hg@43
  71
-- Name: pruvodce; Type: TABLE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@43
  72
--
franta-hg@43
  73
franta-hg@43
  74
CREATE TABLE pruvodce (
franta-hg@43
  75
  id numeric DEFAULT nextval('pruvodce_seq'::regclass) NOT NULL,
franta-hg@43
  76
  kod character varying(32),
franta-hg@43
  77
  nadpis character varying(255) NOT NULL,
franta-hg@43
  78
  obsah text NOT NULL
franta-hg@43
  79
);
franta-hg@43
  80
franta-hg@43
  81
franta-hg@43
  82
--
franta-hg@43
  83
-- TOC entry 1870 (class 0 OID 0)
franta-hg@43
  84
-- Dependencies: 1587
franta-hg@43
  85
-- Name: TABLE pruvodce; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@43
  86
--
franta-hg@43
  87
franta-hg@43
  88
COMMENT ON TABLE pruvodce IS 'Nápověda, průvodce';
franta-hg@43
  89
franta-hg@43
  90
franta-hg@43
  91
--
franta-hg@43
  92
-- TOC entry 1871 (class 0 OID 0)
franta-hg@43
  93
-- Dependencies: 1587
franta-hg@43
  94
-- Name: COLUMN pruvodce.id; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@43
  95
--
franta-hg@43
  96
franta-hg@43
  97
COMMENT ON COLUMN pruvodce.id IS 'Pořadí kapitoly/lekce';
franta-hg@43
  98
franta-hg@43
  99
franta-hg@43
  100
--
franta-hg@43
  101
-- TOC entry 1872 (class 0 OID 0)
franta-hg@43
  102
-- Dependencies: 1587
franta-hg@43
  103
-- Name: COLUMN pruvodce.kod; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@43
  104
--
franta-hg@43
  105
franta-hg@43
  106
COMMENT ON COLUMN pruvodce.kod IS 'kód, na který se můžeme odkazovat';
franta-hg@43
  107
franta-hg@43
  108
franta-hg@43
  109
--
franta-hg@43
  110
-- TOC entry 1873 (class 0 OID 0)
franta-hg@43
  111
-- Dependencies: 1587
franta-hg@43
  112
-- Name: COLUMN pruvodce.nadpis; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@43
  113
--
franta-hg@43
  114
franta-hg@43
  115
COMMENT ON COLUMN pruvodce.nadpis IS 'Název kapitoly';
franta-hg@43
  116
franta-hg@43
  117
franta-hg@43
  118
--
franta-hg@43
  119
-- TOC entry 1874 (class 0 OID 0)
franta-hg@43
  120
-- Dependencies: 1587
franta-hg@43
  121
-- Name: COLUMN pruvodce.obsah; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@43
  122
--
franta-hg@43
  123
franta-hg@43
  124
COMMENT ON COLUMN pruvodce.obsah IS 'Vlastní text kapitoly';
franta-hg@43
  125
franta-hg@43
  126
franta-hg@43
  127
--
franta-hg@43
  128
-- TOC entry 1584 (class 1259 OID 16813)
franta-hg@29
  129
-- Dependencies: 10
franta-hg@29
  130
-- Name: tip_seq; Type: SEQUENCE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@29
  131
--
franta-hg@29
  132
franta-hg@29
  133
CREATE SEQUENCE tip_seq
franta-hg@29
  134
  INCREMENT BY 1
franta-hg@29
  135
  NO MAXVALUE
franta-hg@29
  136
  NO MINVALUE
franta-hg@29
  137
  CACHE 1;
franta-hg@29
  138
franta-hg@29
  139
franta-hg@29
  140
--
franta-hg@43
  141
-- TOC entry 1585 (class 1259 OID 16815)
franta-hg@43
  142
-- Dependencies: 1856 10
franta-hg@29
  143
-- Name: tip; Type: TABLE; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@29
  144
--
franta-hg@29
  145
franta-hg@29
  146
CREATE TABLE tip (
franta-hg@29
  147
  id numeric DEFAULT nextval('tip_seq'::regclass) NOT NULL,
franta-hg@29
  148
  text character varying(512) NOT NULL
franta-hg@29
  149
);
franta-hg@29
  150
franta-hg@29
  151
franta-hg@29
  152
--
franta-hg@43
  153
-- TOC entry 1875 (class 0 OID 0)
franta-hg@43
  154
-- Dependencies: 1585
franta-hg@29
  155
-- Name: TABLE tip; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@29
  156
--
franta-hg@29
  157
franta-hg@29
  158
COMMENT ON TABLE tip IS 'Rady, tipy, odkazy a citáty… které budeme zobrazovat uživateli v náhodném pořadí.';
franta-hg@29
  159
franta-hg@29
  160
franta-hg@29
  161
--
franta-hg@43
  162
-- TOC entry 1876 (class 0 OID 0)
franta-hg@43
  163
-- Dependencies: 1585
franta-hg@29
  164
-- Name: COLUMN tip.text; Type: COMMENT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -
franta-hg@29
  165
--
franta-hg@29
  166
franta-hg@29
  167
COMMENT ON COLUMN tip.text IS 'HTML text. Bude vložen do <p>odstavce</p>. → Pozor na validitu.';
franta-hg@29
  168
franta-hg@29
  169
franta-hg@29
  170
--
franta-hg@43
  171
-- TOC entry 1859 (class 2606 OID 16796)
franta-hg@43
  172
-- Dependencies: 1582 1582
franta-hg@29
  173
-- Name: historie_pk; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@29
  174
--
franta-hg@29
  175
franta-hg@29
  176
ALTER TABLE ONLY historie
franta-hg@29
  177
  ADD CONSTRAINT historie_pk PRIMARY KEY (id);
franta-hg@29
  178
franta-hg@29
  179
franta-hg@29
  180
--
franta-hg@43
  181
-- TOC entry 1865 (class 2606 OID 16838)
franta-hg@43
  182
-- Dependencies: 1587 1587
franta-hg@43
  183
-- Name: pruvodce_kod_uq; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@43
  184
--
franta-hg@43
  185
franta-hg@43
  186
ALTER TABLE ONLY pruvodce
franta-hg@43
  187
  ADD CONSTRAINT pruvodce_kod_uq UNIQUE (kod);
franta-hg@43
  188
franta-hg@43
  189
franta-hg@43
  190
--
franta-hg@43
  191
-- TOC entry 1867 (class 2606 OID 16836)
franta-hg@43
  192
-- Dependencies: 1587 1587
franta-hg@43
  193
-- Name: pruvodce_pk; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@43
  194
--
franta-hg@43
  195
franta-hg@43
  196
ALTER TABLE ONLY pruvodce
franta-hg@43
  197
  ADD CONSTRAINT pruvodce_pk PRIMARY KEY (id);
franta-hg@43
  198
franta-hg@43
  199
franta-hg@43
  200
--
franta-hg@43
  201
-- TOC entry 1861 (class 2606 OID 16823)
franta-hg@43
  202
-- Dependencies: 1585 1585
franta-hg@29
  203
-- Name: tip_pk; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@29
  204
--
franta-hg@29
  205
franta-hg@29
  206
ALTER TABLE ONLY tip
franta-hg@29
  207
  ADD CONSTRAINT tip_pk PRIMARY KEY (id);
franta-hg@29
  208
franta-hg@29
  209
franta-hg@29
  210
--
franta-hg@43
  211
-- TOC entry 1863 (class 2606 OID 16825)
franta-hg@43
  212
-- Dependencies: 1585 1585
franta-hg@29
  213
-- Name: tip_uq; Type: CONSTRAINT; Schema: sqlvyukaaplikace; Owner: -; Tablespace: 
franta-hg@29
  214
--
franta-hg@29
  215
franta-hg@29
  216
ALTER TABLE ONLY tip
franta-hg@29
  217
  ADD CONSTRAINT tip_uq UNIQUE (text);
franta-hg@29
  218
franta-hg@29
  219
franta-hg@43
  220
-- Completed on 2009-06-06 23:39:14 CEST
franta-hg@29
  221
franta-hg@29
  222
--
franta-hg@29
  223
-- PostgreSQL database dump complete
franta-hg@29
  224
--
franta-hg@29
  225